ДМЦ за компании

ОПЦИЈА 1

Во Република Македонија, компанија може да се формира од странско лице или компанија. Основачот може да биде застапен 100% во капиталот (домашна компанија со 100% странски капитал) или во сооднос кој му одговара со друга домашна компанија или лице (домашна компанија со мешовит капитал).

Основањето на компанијата се врши со нејзино запишување во трговскиот регистар и сите формалности траат 10-15 дена по поднесувањето на пријавата за упис.

По основањето компанија, на клиентот се предлагаат следните услуги:

Водење на 100 % активна компанија без ваше лично присуство во Република Македонија по принципот на ДМЦ, што во основа значи комплетно сервисирање на сите активности потревни за нормално функционирање на вашата компанија а тоа се:

        Регистрација на компанијата

        Отварање и водење на резидентна сметка во банка по ваш избор

        Отварање и водење на нерезидентна сметка во банка по ваш избор

        Водење на целосна сметководствена и финансиска документација согласно прописите кои се актуелни во РМ

        Менаџерска подршка за сите активности кои ќе ги презема вашата компанија во РМ

        Консалтинг подршка во врска со сите правни и финансиски работи кои ќе ги има вашата компанија во РМ

        Истражување на пазарот во сите сфери на вашиот интерес

        Обезбедување термин за состанок во нашите простории (на која адреса е истовремено и седиштето на вашата компанија), во случај кога сакате лично да се состанете со вашите клиенти или да престојувате во РМ (со претходна најава) и целосно располагање со нашиот персонал и соработници во договорените термини.

На овој начин добивате 100% активна компанија без вработување на

постојан персонал, без закупување и опремување деловни простории, без ангажирање на адвокат и сметководител.

РЕГИСТРАЦИЈА НА КОМПАНИЈА ВО КОЈА ОСНОВАЧ Е СТРАНСКА КОМПАНИЈА

        Основачки влог од 2500 УСД

        Заверена копија од регистрацијата на вашата компанија

        Одлука за именување на управител *

(ако е странски државјанин лично заверува потпис пред нотар)

        Заверена копија од пасош за управителот *

        Одлука за регистрирање компанија *

        Полномошно за регистрација *

* (документи кои ДМЦ ви ги изготвува, а вашата компанија ги заверува)

РЕГИСТРАЦИЈА НА КОМПАНИЈА ВО КОЈА ОСНОВАЧ Е СТРАНСКА КОМПАНИЈА

        Основачки влог од 2500 УСД

        Одлука за именување на управител *

(ако е странски државјанин лично заверува потпис пред нотар)

        Заверена копија од пасош за основачот *

        Одлука за регистрирање компанија *

        Полномошно за регистрација *

* (документи кои ДМЦ ви ги изготвува, а основачот ги заверува)

ДМЦ за компании

ОПЦИЈА 2

Во случај кога можностите од Опција 1 се претесни за вашиот планиран обем на работа, ви ја предлагаме следната подршка која ви е неопходна при формирање на нова компанија во РМ:

        Регистрација на компанијата

        Отварање на резидентна сметка во банка по ваш избор

        Отварање на нерезидентна сметка во банка по ваш избор

        Обезбедување на деловен простор соодветен за вашите деловни активности

        Подршка при кадровско екипирање на компанијата со сите потребни профили на надворешни соработници и вработени во компанијата во почетокот на работењето

        Редовна и независна советодавна функција по однос на капитални ризици, политички ризици, правни и финансиски прописи и процедури

        Редовен и независен надзор на исправното работење согласно актуелните прописи во РМ

        Застапување на компанијата пред судовите во РМ, државните органи и други институции во РМ

На овој начин добивате 100% контрола врз вашиот капитал и активност во РМ.

РЕГИСТРАЦИЈА НА КОМПАНИЈА ВО КОЈА ОСНОВАЧ Е СТРАНСКА КОМПАНИЈА

        Основачки влог од 2500 УСД

        Заверена копија од регистрацијата на вашата компанија

        Одлука за именување на управител *

(ако е странски државјанин лично заверува потпис пред нотар)

        Заверена копија од пасош за управителот *

        Одлука за регистрирање компанија *

        Полномошно за регистрација *

* (документи кои ДМЦ ви ги изготвува, а вашата компанија ги заверува)

РЕГИСТРАЦИЈА НА КОМПАНИЈА ВО КОЈА ОСНОВАЧ Е СТРАНСКА КОМПАНИЈА

        Основачки влог од 2500 УСД

        Одлука за именување на управител *

(ако е странски државјанин лично заверува потпис пред нотар)

        Заверена копија од пасош за основачот *

        Одлука за регистрирање компанија *

        Полномошно за регистрација *

* (документи кои ДМЦ ви ги изготвува, а основачот ги заверува)