ДМЦ за претставништво

Во случај кога сакате да обезбедите присуство на вашата компанија, бренд, услуга или производ, ви предлагаме регистрација на претставништво во РМ на вашата компанија, кое по принципот на ДМЦ за компании од опција 1 ќе биде 100 % активно и ќе ви бидат на располагање следните можности:

        Регистрација на претставништвото

        Отварање и водење на резидентна сметка во банка по ваш избор

        Отварање и водење на нерезидентна сметка во банка по ваш избор

        Испитување на пазарот и можностите за пласирање на вашата услуга, бренд или производ

        Целосно информирање за пазарот на стоки и услуги во РМ

        Изнаоѓање на идеален маркетинг партнер за целосна промоција на вашата услуга, бренд или производ

        Комплетна менаџерска подршка при склучување на пред-договори во име на вашата компанија за пласман на вашата услуга, бренд или производ

        Обезбедување термин за состанок во нашите простории (на која адреса е истовремено и седиштето на вашата компанија), во случај кога сакате лично да се состанете со вашите клиенти или да престојувате во РМ (со претходна најава) и целосно располагање со нашиот персонал и соработници во договорените термини.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРЕТСТАВНИШТВО

        Заверена копија од регистрацијата на вашата компанија

        Одлука за именување на претставник *

        Одлука за регистрирање претставништво *

        Програма за активностите на претставништвото*

        Полномошно за регистрација*

* (документи кои ДМЦ ви ги изготвува, а вашата компанија ги заверува)