ДМЦ за НВО (Не Владини Организации)

Во Република Македонија невладиниот сектор е во постојан развој кој е диктиран од приликите во регионот, транзициониот карактер на државата и сите проблеми препознатливи за него, неодамнешната криза и мултиетничкиот состав.

Од тие причини, зголемен е интересот на странските невладини организации за превземање на разни проекти кои се во врска со изградбата на цивилното општество и популаризација на истото како единствена опција. Можностите кои ги нуди Принципот на ДМЦ за НВО се прилично поволни, и тоа:

        Регистрација на канцеларија во РМ

        Отварање и водење на резидентна банкарска сметка

        Отварање и водење на нерезидентна банкарска сметка

        Обезбедување на сите потребни информации и податоци од сите сфери на невладиниот сектор во форма на извештаи, официјални статистички прикази и анализи на стручни институции

        Контакти со научни институции, стручни лица и други НВО за изработка на проекти и подршка при нивниот избор

        Посочување н аургентните проблеми во РМ кои се во сферата на интересирање на НВО

        Комплетна подршка и сервисирање на финансискиот дел од проектите и нивната буџетска реализација

        Обезбедување на контакт и соработка со владините институции, агенции и министерствата потребни за реализација на проектите

        Комплетен надзор на реализацијата и динамиката на проектитеод нивниот почеток, со периодично известување до нивното завршување

        Повремено ангажирање на помошен персонал за поголеми активности (доколку е потребно за поголеми проекти)

        Обезбедување термин за состанок во нашите простории (на која адреса е истовремено и седиштето на вашата компанија), во случај кога сакате лично да се состанете со вашите клиенти или да престојувате во РМ (со претходна најава) и целосно располагање со нашиот персонал и соработници во договорените термини.

РЕГИСТРАЦИЈА НА НВО:

        Заверена копија од регистрацијата на вашата НВО

        Одлука за именување на претставник *

        Одлука за регистрирање НВО *

        Програма за активностите на НВО*

        Полномошно за регистрација*

* (документи кои ДМЦ ви ги изготвува, а вашата компанија ги заверува)