Водење на финансиска и деловна евиденција

Сметководствената евиденција се води во нашите простории од страна на нашата компанија по актуелнитесметководствени прописи и стандарди кои важат во РМ.

Нашата компанија исто така го предава сите извештаи (месечни, тромесечни и годишни) на државните органи задолжени за даночна контрола на компаниите.

На крајот на секоја година (календарска) врз основа на сметководствените податоци се изготвува комплетна пресметка на сите трошоци и приходи, биланс на состојба, биланс на успех, анализа на истите, со наше стручно мислење и предлози во врска со трошоците и приходите, а на ваше барање се изготвува и ревизија ( која според нашите прописи не е задолжителна за ДОО и ДООЕЛ).

КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ

1.      ДДВ (Данок на Додадена Вредност)

5 % повластена стапка на производи наменети за исхрана и други основни

животни продукти

18 % општа стапка

2.      Данок на добивка

10 % на вкупна НЕТО добивка

3.      Персонален данок (данок на лични примања)

10 % на годишна основица