КОНТАКТ

Можете да стапите во контакт на следната адреса
ДМЦ ДОО
Бул Партизански Одреди бр.6, Мезанин
Скопје, Република Македонија


Или на некој од следниве телефонски броеви:
+ 389 70 365 559

или по електронска пошта на:
contact@dmc.com.mk
info@dmc.com.mk